Kế hoạch ba công khai chất lượng chăm sóc, giáo dục; cơ sở vật chất năm 2020